نویسنده: مدیر

کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی)

کنفرانس بین‌المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی) در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ در کشور ایران شهر شیراز  برگزار خواهد شد. دانشگاه علوم مالزی و دانشکده مدیریت این دانشگاه...