نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

محورهای کنفرانس

 

مهندسی عمران

– مهندسی سازه

– مهندسی زلزله

– مدیریت ساخت

– خاک و پی

– حمل و نقل

– راه و ترابری

– سازه های دریایی

– آب و سازه هیدرولیکی

– محیط زیست

– مدیریت منابع آب

– خطوط راه آهن

– و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی عمران

 

مهندسی معماری

– مهندسی معماری

– معماری منظر

– مطالعات معماری ایران

– مهندسی معماری اسلامی

– معماری داخلی

– بازسازی پس از سانحه

– مدیریت پروژه و ساخت

– تکنولوژی معماری

– انرژی معماری

– طراحی شهری

– برنامه ریزی شهری و منطقه ای

– مرمت و احیای بناهای تاریخی

– و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی معماری

 

مهندسی شهرسازی

– برنامه ریزی شهری

– برنامه ریزی منطقه ای

– طراحی شهری

– مدیریت شهری

– شهرسازی عمومی

– شهرسازی اسلامی

– نظریات شهرسازی

– و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی شهرسازی

 

اقتصاد مقاومتی

– ارائه الگوی توسعه مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

– بومی سازی علوم مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

– بررسی فرصت ها و تهدیدهای منطقه ای و بین المللی در راستای حضور مقتدرانه دانشگاه ها و شرکت های ایرانی در حوزه مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

– تحلیل نقاط قوت و ضعف علوم مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

– و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی

وب سایت کنفرانس

مطالب مرتبط