دوره ۳، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی دکوپاژ و جلوه های ویژۀ سینمایی در شاهنامۀ فردوسی

 فاطمه نژادنیلی

۱-۱۸
۲

سفر قهرمان زن و طرد ارزشهای سنتی زنانه با خوانشی روانکاوانه – فمینستی به سینمای ایران با تاکید بر دیدگاه لورا مالوی؛ مطالعه موردی: حاجی آقا، آکتور سینما (اوگانیاس)، کاغذ بی خط (ناصر تقوایی)

 پرویز امینی

۱۹-۳۰
۳

نقش فرهنگ و هویت بومی در خاطره انگیزی شهرها (نمونه موردی شهر شیراز)

 فاطمه کامکار

۳۱-۴۲
۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰