دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

سیر تحول نقوش اسلیمی و مصالح کاربردی آن‌ها در طول تاریخ و تعامل آن با روح فضای معماری امروزی

سعید مبینی، بهنام جلالی جعفری

۱-۱۲
خرید
۲

تحلیل و بررسی علل ماندگاری پوشاک بومی محلی ایران با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

وحیده زابلی‌زاده غضنفرآبادی، زهرا خداویردی‌پور

۱۳-۱۹
خرید
۳

نگاه تاریخی به بررسی اشعار قبرنوشتهها در شهرستان پيرانشهر

صالح امین پور، مطلب اسمعیلی

۲۰-۳۶
خرید
۴

سیر تحول نقاشی گل و مرغ ایرانی قبل دوره صفویه تا قاجاریه­

هانیه شیروانی، بیتا افخمی

۳۷-۵۵
خرید
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰