دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی عملکرد ادیپ در نمایشنامه ادیپ شهریار و شیرویه در اثر خسرو شیرین نظامی

عبدالصمد دشتی

۱-۱۱
خرید
۲

 معماری همساز با اقلیم در ساختار پردیس‌های ایرانی با رویکرد پایداری

 حسن اصانلو، مهرگان ابشوری

۱۲-۲۹
خرید
۳

بررسی سیر تاریخی و شناخت انواع صنعت گردشگری

علی صالحی قلعه سری، عارفه مبینی

۳۰-۵۱
خرید
۴

مطالعه تطبیقی اعداد اسطوره‌ای ایران باستان و اقوام آسیایی

 بهاره السادات آقایی، بنفشه السادات آقایی

۵۲-۶۳
خرید
۵

نشانه‌شناسی کارتون‌های کودکان فلسطین در پایگاه الکترونی «تون پول»

ستایش الزهرا ابراهیمی، مستانه محمدی

۶۴-۷۶
خرید
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰