دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارزيابي اثرات محيط­زيستي فاز چهارم شهرک صنعتي بيرجند با روش ماتریس

صابر باغخانی پور، خبات رحیمی ، شیرکوجعفری

۱-۱۰
۲

مقايسه شاخص‌هاي اصلي ويژگي‌هاي آنتروپومتريكي، بيومكانيكي، كاراته‌ كاهاي دختر نخبه نوجوان، جوان و بزرگسال ایرانی در کاتا و کومیته

مهشاد ناهید، حیدر صادقی

۱۱-۱۷
۳

بررسی آب­ مجازی و مدیریت منابع­ آب

محمد یوسفی نژاد

۱۸-۲۴
۴

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیز (نمونه مورد مطالعه: بیماران همودیالیز شهر کرمانشاه)

زینب شیرازی، زهرا شیرازی

۲۵-۴۳