دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تاثیر دو دوره  تمرین هوازی مداوم بر میزان کلسترول، LDL و HDL دانش­ آموزان چاق

مصطفی محبی، محمد علی بابایی بیگی 

۱-۷
۲

رابطه بین عملکرد تغذیه ای، استرس و فعالیت فیزیکی باکیفیت زندگی درافراد دارای غلظت خون بالا

کیومرث نورایی

۸-۲۷
۳

ارزیابی اثرات خشکسالی بر روی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی شهرگله­ دار)

سامیه قوسی، محمد محمودی

۲۸-۴۲
۴

تاثیر استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی رزماری بر فاکتورهای شیمیایی و حسی گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای در شرایط انجماد

فرشته خدابنده، علی اصغر خانی پور، مینا سیف زاده، قربان زارع گشتی، معصومه رهنما سنگاچین 

۴۳-۵۵
۵

بیوشیمی آب و تأثیرات آن در ورزش

حسن طاهری، معصومه طاهری، محمد اسدی

۵۶-۶۶
۶

اثر باکتری حل کننده فسفات و سوپر جاذب برسدیم اندام هوایی گندم در سطوح مختلف شوری

محمد جواد فیضی پور، مرضیه فیضی پور، طاهره وطن دوست، امین اله سالاری سبزواران

۶۷-۷۲
۷

بررسی تاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر ویژگیهای رویشی و زایشی گل مریم رقم (polianthes tuberose L) تحت تراکم های مختلف کشت در منطقه

علیرضا خالصی

۷۳-۸۱
۸

مطالعه اثر کودهای آلی و نیتروژن بر روی عملکرد غده پیاز در منطقه جیرفت

علیرضا خالصی

۸۲-۸۹
۹

بررسی اثرات قطع آبی بر برخی از صفات زراعی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید پیاز در شهرستان جیرفت

علیرضا خالصی

۹۰-۹۷
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰