دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی توسعه روش Tetra ARMS-PCR به منظور ژنوتایپینگ جهش Val34Leu ژن فاکتور XIII

 مهیا صبحی شهری، شکوفه پورمولائی

۱-۸
۲

جداسازی اشریشیاکلی از پساب کشتارگاه های مرغ و شناسائی بر پایه ژن های PrlF و YhaV از سیستم توکسین-آنتی توکسین این باکتری در شهرستان تنکابن

 امیرحسین شفیعی الموتی، اسمعیل قربانعلی نژاد

۹-۱۷
۳

بررسی و تشریح دیابت نوع ۱

 امیر رضا صداقتیان

۱۸-۳۷
۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰