دوره ۳، شماره ۲/۱، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسي تاثير همسویی استراتژيك فناوري اطلاعات و کسب و کار برعملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسدالله قیصری، علی محمدی، هادی جامشی

۱-۲۱
۲

تحلیل و بررسی نقش صورتهای مالی در تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس (مورد مطالعه: صنایع لوله های پلی اتیلن)

هادی جامشی، اسدالله قیصری

۲۲-۳۷
۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰