دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

 

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

آثار جمعیت شهری و روستایی و باز بودن تجاری بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

 محمد فرهنگ دوست، مسعود نونژاد

۱-۱۴
خرید
۲

فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

 عزیز گرد، حمیده نیک بخت، علی اصغر صالحی

۱۵-۳۱
خرید
۳

مطالعه رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه

 سعیده کاس پور، فرشید خیراللهی، فرزاد ایوانی

۳۲-۴۱
خرید
۴

شناسایی مهارتها، دانش و نگرشهای لازم برای حسابرسان امروز

فرزانه نصیرزاد، ناهیدسادات خلیفه سلطانی

۴۲-۶۵
خرید
۵

بررسي رابطه ویژگی های سازمانی و شخصیتی مدیریت با ارزش شرکت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 صفورا شهرکی دهنو، حبیب پیری

۶۶-۷۹
خرید
۶

مروری بر ویژگی های شخصیتی کارکنان (مدل پنج عامل شخصیتی)

 حمید کرمی، محمد علی بیاتی

۸۰-۹۲
خرید
۷

کنترل ریسک سرمایه گذاری با طراحی ابزار بیمه سهام در بازار سرمایه ایران

 مهدی نجفی، سعید شیرزادی، المیرا ناجی امیرنژاد

۹۳-۱۰۱
خرید
۸

مطالعه ارتباط سرمایه‌گذاری بیش از حد، عدم اطمینان نسبت به تورم و اطمینان بیش از حد مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مژگان معلمی کشکوئی، محمد خیری

۱۰۲-۱۱۷
خرید
۹

بررسی رابطه سپرده های بانکی و نرخ بهره در ایران

 عزیز گرد، فریبا حاجی غلامی

۱۱۸-۱۲۷
خرید
۱۰

عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک وارزیابی عملکرد بانک ها در ایران

 عبدالکریم مقدم، جواد حیدری، زهره ماندگاری

۱۲۸-۱۴۰
خرید
۱۱

رابطه ساختار مالکیت و شاخص سودآوری با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

 محسن حمیدیان، حسن پیرهادی

۱۴۱-۱۵۶
خرید
۱۲

بررسی میزان پایداری سود در دیدگاه مبانی اقتصادی با میزان پایداری سود تعهدی

 حامد نورمحمدی، علیرضا مومنی

۱۵۷-۱۷۱
خرید
۱۳

پیشبرد گرایشات مالی و استراتژیک در بودجه بندی سرمایه­ای هتل

 عزیزگرد، حجت رهنما، علی اصغرصالحی، خاطره آهنود

۱۷۲-۱۸۶
خرید
۱۴

بررسی تأثیر شاخص های توانایی های مدیریت دانش بر افزایش سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 علی کیانی سرکله، داریوش روزبهانه، محمد طاهر دنگ

۱۸۷-۱۹۶
خرید
۱۵

بررسی رابطه بین سطوح کنترل، محدودیت‌های مالی و نسبت مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 حسن گلباز جوریابی، الهام خداییان

۱۹۷-۲۱۴
خرید
۱۶

تاثیر الگوی ۵ عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده پرتفوی سهام

 رضا زارعی، فرزین خوشکار، هما فهیمی

۲۱۵-۲۲۳
خرید
۱۷

تاثیر کارایی سرمایه بر هزینه سرمایه

علی رضا مومنی، سید مهدی شاهرخی

۲۲۴-۲۴۲
خرید
۱۸

بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر بهای تمام شده و عملکرد نوآوری از طریق متغیر میانجی حاکمیت قانون

ماندانا اورک، لیلا محمدصادقی

۲۴۳-۲۵۵
خرید
۱۹

اندازه گیری ذهنیت و وفاداری مشتری نسبت به ابعاد کیفیتی مدل سرکوال بر اساس شاخص مروجین خالص (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی شهرستان نورآباد)

مهرداد باقری، لیلا احمدی

۲۵۶-۲۶۲
خرید
۲۰

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارزشگذاری کارکنان با رویکرد حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عبدالرحمن محمدزاده، عبدالکریم مقدم

۲۶۳-۲۷۲
خرید