دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

ترومبوز و انواع آن در اندام های مختلف بدن

 مهیا صبحی شهری، شکوفه پورمولائی، امیرحسین شفیعی الموتی

۱-۸
خرید
۲

بهينه سازي مصرف انرژي در ديگ هاي بخار لوله آتشين از طريق الگوريتم ژنتيك

 هاشم فجر، محمدرضا صفاريان

۹-۱۹
خرید
۳

شبیه سازی انتقال حرارت در کانال های با جریان های آرام با استفاده از جداکننده با حرکت زاویه دار

 حامد گل محمدی هفشجانی

۲۰-۳۱
خرید
۴

بررسی جذب انرژی HPFRCC با ماسه ها و الیاف مختلف

 جواد مجیدی چهارمحالی

۳۲-۴۰
خرید
۵

سیستم ذخیره انرژی برق و گرما با دمای بالا: دینامیک انرژی، اکسرژی و مدلسازی بازار

 حامد نظری صارم، مصطفی سفیدگر

۴۱-۶۷
خرید
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰