دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارزیابی امنیت اقتصادی کشور

سید اکبر نیلی پور طباطبایی، شهرام کهریزی

۱-۱۵
۲

بررسی تاثیرهوش فرهنگی بر وفاداری خریداران نسبت به برند (مطالعه موردی: شرکت اسنوا در شهر کرمانشاه)

فرشاد شهبازی، محمد نظری، پیمان اکبری

۱۶-۲۵
۳

ابعاد موثر در پیش بینی اثربخشی مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با تاکید بر کاربرد آینده نگاري شرکتی

حسام زندحسامی، مهران سعیدی اقدم

۲۶-۴۰
۴

چهار سناریو درباره آینده ساختار اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰

مهدی خانعلی‌زاده

۴۱-۴۹