دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

سیاست گذاری آموزش و پرورش سنتی

احمد اکبری، منصوره بختیاری فایندری، سیما نوید بخش

۱-۷
۲

بررسي رابطه سازمان مبتني بر اعتماد و شايستگي كاركنان وكاربست استراتژي هاي منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي شهرستان اروميه

مهران مولوی، آکام بهمنی، افشین جزایری فر، بهزاد علی یاری

۸-۱۸
۳

بررسی تأثیر رهبری تحول گرا در پاسخگویی نیروی انسانی دولت

مهران مولوی، رسول قادرزاده، داود پارسامهر، نگین نوروزی بدلبو

۱۹-۳۸
۴

حفظ سازمان در شرایط رشد (مطالعه موردی:شرکت بیمه ایران استان البرز)

حمیدرضا وزیرزنجانی، بهداد شافعین

۳۹-۵۱
۵

آینده‌پژوهی و ظرفیت بکارگیری روش سیگنال‌های ضعیف آن در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی

کیومرث احمدی

۵۲-۶۰
۶

بررسی رابطه بین سبک های رهبری و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور تهران غرب)

علیرضا بزرگ زاده، شیوا رفیع نیا، فرزانه آذربایجانی، نازنین زیرک دزفولی

۶۱-۷۱
۷

تعیین میزان قدرت دهی به شهروندان توسط نظام شوراها در شهر کازرون

صمد ارتشی

۷۲-۸۱
۸

بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان ساری

نورالله علیخانی، عالیه شیخ، علی پوریزدانی، خدیجه خطیری

۸۲-۹۰
۹

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، سود یا ضرر؟

ابوالحسن حیدری خالص

۹۱-۹۷
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰