دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی یکپارچگی دولت و بهره­ وری سرمایه گذاری شرکت (مطالعه موردی: شرکت های جین درا، وانفو لیک، بن لینا، یو وانگ)

 عزیز گرد، رضا شکرابی­

۱-۱۶
۲

بررسی و شناسایی شيوه هاي موثر ايجاد مديريت و انضباط كلاس

 محمد تقی محمودی، بهناز خادمی، ­فریبا لله گانی

۱۷-۲۸
۳

بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی با پذیرش نظام پیشنهادات در کارکنان دانشگاه آزاد شهرکرد

 فردوس منتظرالظهور، معصومه نادری فارسانی، زهرا سلیمانی

۲۹-۳۹
۴

مدیریت زمان در کلاسهای چند پایه (اقدام پژوهی)

 علی رحمانی

۴۰-۵۵
۵

مدیریت تغییر در سازمان‌های آموزشی

 رمضان جهانیان، ابوالفضل صفیعی پور

۵۶-۶۶
۶

بررسی نقش پارادایم منطق چیرگی خدمت در قیمت گذاری محصولات و خدمات

 حسین وظیفه دوست، تکتم وفانیا

۶۷-۸۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰