دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

راهکارهای دستیابی و افزایش همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولین

رضا پاشا، عطیه بهشتی، مجید پژومان، پروانه اسماعیلی

۱-۱۳
خرید
۲

پیش بینی احتمال تجزیه عربستان، سود یا ضرر احتمالی جمهوری اسلامی ایران

علی اکبر فهیمی، محمد مهدی اسماعیلی

۱۴-۳۱
خرید
۳

بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری کارشناسان ادارات دولتی در شهر یاسوج

 سید علی عباس محدث، هدایت عظیمی فر، آذر آلاهی، سید محراب علوی، مسلم مرتضی پور

۳۲-۴۹
۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰