دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

راهکارهای دستیابی و افزایش همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولین

رضا پاشا، عطیه بهشتی، مجید پژومان، پروانه اسماعیلی

۱-۱۳
خرید
۲

پیش بینی احتمال تجزیه عربستان، سود یا ضرر احتمالی جمهوری اسلامی ایران

علی اکبر فهیمی، محمد مهدی اسماعیلی

۱۴-۳۱
خرید
۳

بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری کارشناسان ادارات دولتی در شهر یاسوج

 سید علی عباس محدث، هدایت عظیمی فر، آذر آلاهی، سید محراب علوی، مسلم مرتضی پور

۳۲-۴۹
خرید
۴

تدوین نقشه راه تکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (مطالعه موردی غلات: گندم و جو)

 افشین فیض، نیما کروسی مختارزاده

۵۰-۶۹
خرید
۵

ضرورت آینده پژوهی در آموزش عالی کشاورزی

 بهمن خسروی پور، نصیبه پورفاتح

۷۰-۸۰
خرید
۶

قدرت سیاسی و تأثیر آن بر رفتار سیاسی در سازمان

ناصر زاهدی، هاشم مرادی کوچی

۸۱-۹۰
خرید
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰