دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۹۴

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی روانشناسی محیط و فضاهای شهری در معماری از دیدگاه انسانگرایان

آسیه رعیتی ایل بیگی

۱-۱۰
۲

بررسی تاثیر شرایط مخزن بر اختلاط مصنوعی لایه بندی حرارتی

بیژن کیانوش، داود احمدیار

۱۱-۱۹
۳

بررسی و تحلیل تاثیرات تکنولوژی و فن آوری های نوین بر ساختار معماری فرم های گنبدی شکل

رضا قلیزاده

۲۰-۳۹
۴

اکوتوریسم و طراحی مجموعه اقامتی- توریستی راهکاری در راستای تقویت و ارتقاء صنعت گردشگری و کاهش اثرات زیست محیطی (نمونه موردی: منطقه ۲۲ تهران)

زینب داودی، حسین ذبیحی

۴۰-۵۱
۵

اثرات طراحی معماری و اکوتوریسم بر توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی: منطقه ۲۲ تهران)

زینب داودی، حسین ذبیحی

۵۲-۶۳