دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

نگاهی به پتانسیل بیابانهای ایران در جذب ژئوتوریسم رسوبی

پیمان کریمی سلطانی، کیومرث رضایی

۱-۱۰
۲

زلزله وپیامدهای زیست محیطی آن

محمد یوسفی نژاد

۱۱-۲۲
۳

بررسی آماری آلودگی تهران از نقطه نظر صدا و هوا و ارائه راهکارهای اصلاحی

محمد یوسفی نژاد

۲۳-۳۵
۴

مدل مفهومی الگویابی پارسل های مناسب مسکونی در شهرهاي جدید با استفاده از داده کاوی مکان محور (مطالعه موردی شهر جدید پردیس)

مرضیه بوربوراژدری، مهدیه بوربور اژدری

۳۶-۴۴
۵

بنیاد فرهنگی باغ ایرانی قبل و بعد از اسلام

المیرا نوبخت، رضا ستاری

۴۵-۵۱
۶

پارادوکس حرکت و سکون در معماری سنتی ایران

سعیده امیری، سعید خوش نیت

۵۲-۶۴
۷

بررسی و تبیین سازماندهی انتظام فضایی در معماری خانه­ های سنتی (نمونه موردی: خانه تیزنو دزفول)

حامد حیاتی، وفا صفرپور بهبهانی

۶۵-۷۵
۸

بررسی رفتار هیدرو استاتیکی و هیدرو دینامیکی اسکله­ های شناور تحت اثر بارهای محیطی

رضا بادپا، عباس قاسمی

۷۶-۸۴
۹

نگاهی نو به کاروانسرای دهدشت با توجه به عناصر سازنده بنا

حامد حیاتی، سید حسین شریعت­ نژاد

۸۵-۹۶
۱۰

شناسایی توسعه فعالیت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: کاروان – زرآباد)

عبدالعزیز ولی نفس، عیسی قاضی

۹۷-۱۰۸
۱۱

مقایسه سیستم مدیریت شهری در ایران و کشورهای توسعه یافته: بررسی مدیریت شهری ایران در دوره‌های مختلف و تحلیل چالش‌های پیش روی آن

عبدالله یاراحمدی، پروفسور آواکیان

۱۰۹-۱۲۰
۱۲

باغ  و مفهوم منظرشهری درطراحی فضای سبز

 عبدالله جمالی

۱۲۱-۱۲۶