دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

شناخت نیاز های آموزشی دانش آموزان دوره مقدماتی در معماری سبز آموزشی

فرزانه باقری، فرح باقری

۱-۷
۲

موانع مشارکت شهروندان در زیباسازی محیط شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)

مصطفی شاهینی فر‌، سعید فتوحی‌، مهدی خداداد‌، مریم بیرانوندزاده

۸-۱۴
۳

مكان­يابي عرصه­ های مناسب توسعه ورزشي شهر گرگان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

یوسف درویشی‌، یعقوب مرادی‌، الهام کشانی‌، مریم بیرانوندزاده

۱۵-۲۶
۴

تحلیلی بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

مسعود طباطبایی، مهدی مومنی

۲۷-۴۴
۵

بررسی و تحلیل ساختار فضایی- مکانی بازار بروجرد

فاطمه الفتی، مهدی گراوند، حمیدرضا عامری سیاهویی

۴۵-۵۷
۶

نگاه تحلیلی بر توسعه کالبدی-فضایی شهر علی آباد کتول

حکمت امیری، ابراهیم معمری‌‌، مهدی خداداد‌

۵۸-۷۱
۷

طراحی مرکز رسانه شهری (مدیا تک) با رویکرد رعایت هویت فرهنگ ایرانی

محسن دانشمندی، فرشته نویدی مجد

۷۲-۸۷
۸

کاربرد مدل تحلیل رابطه ای خاکستری و زمین آمار در پهنه بندی زمین لغزش (منطقه مورد مطالعه روستای لیر سیاه علیا شهر دهدز)

علی شجاعیان، نسرین آتش افروز، نیلوفر آذربرزین

۸۸-۱۰۱
۹

ارزیابی عملکرد اجرای طرح‌های هادی روستایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سکونتگاههای روستایی با نگرش موردی شهرستان اسکو

اسماعیل کارگذار بیرامی

۱۰۲-۱۱۵
۱۰

بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی انسان

مریم ملک

۱۱۶-۱۲۵
۱۱

بررسی تأثیر کمربندی شهر مصیری در توسعه پایدار شهری براساس مدل SWOT

ابراهیم رستمی

۱۲۶-۱۴۸
۱۲

طرح آماده سازی زمین در محله برد کوه شهرستان رستم

ابراهیم رستمی

۱۴۹-۱۷۳
۱۳

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی منطقه مرکزی اهواز)

مسعود صفایی پور، نسرین آتش افروز، نیلوفر آذربرزین

۱۷۴-۱۹۱
۱۴

بررسی عددی اثر مسلح کننده ها در افزایش ظرفیت باربری بدست آمده از آزمایش بارگذاری صفحه در خاک های دولایه

سید حسین خطیبی، وحید بیرجندی

۱۹۲-۲۰۴
۱۵

بررسی استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچه ها در تشخیص لبه عکس

علی ندری، محمدرضا امینی

۲۰۵-۲۱۶
۱۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۷

بزودی

بزودی

۰-۰