دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارزیابی اقتصادی رسوبات آبراهه ای رودخانه خررود (استان قزوین) با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای

 زهرا کیامیری، تقی نبئی، سید رضا مهرنیا

۱-۹
۲

سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری در محلات شهری و بررسی عوامل مؤثر بر آن (مورد پژوهی: محله فرحزاد تهران)

 مانی نقدی، محمود رحیمی

۱۰-۲۶
۳

بررسی میزان اثربخشی آموزش تفکیک زباله از مبدأ به شهروندان (مطالعه موردی: منطقه ۱۶ شهرداری تهران)

 حسن مشیدی

۲۷-۴۰
۴

ارائه راهبردهاي توسعه ­ي كارآفريني گردشگری در مناطق عشایری منطقه چغاخور

 مهوش خیبری

۴۱-۵۷
۵

تحول کالبدی فضایی مناطق روستایی پیرامونی (مورد مطالعه شهر اصفهان)

 زهره صادقی

۵۸-۶۳
۶

بررسی حس مکان در سینماهای ایرانی: مقایسه حس مکان در پردیس سینمایی ملت و سینما آزادی در شهر تهران

 عباس رحمتی، منوچهر فروتن، سجاد مؤذن

۶۴-۷۶
۷

بهسازی و احیای بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله قلعه چارلان سنندج)

 طاهره محمدی، مهدی مومنی

۷۷-۹۰
۸

کارایی ضوابط و مقررات شهرسازی بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه ۴ شهر اصفهان

 حمید قدیری مدرس، مهدی مومنی

۹۱-۱۰۹
۹

توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی چابهار)

علیرضا جلالزایی، زینب آهن جان، مریم پودینه نظری­

۱۱۰-۱۲۴
۱۰

نقش المان­ های موقت در تقویت هویت مذهبی (نمونه موردی: شهر مشهد)

 قاسم رمضانی، عبدالرضا نورانی مقدم

۱۲۵-۱۳۵
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰