دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارتباط سازمان هوشمند با کارآیی سازمان (مطالعه موردی: فرمانداری های استان آذربایجان غربی)

مهران مولوی، حسین خضری، رضا جهین

۱-۷
۲

تاثیر امنیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر استاندارد سازی سیستم های اطلاعاتی سازمان

مهران مولوی، مهدی رحمانی تبار، علی جعفری

۸-۱۴
۳

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم گیری

مهران مولوی، عبدالرحمان ابراهیمی، سیروس عزیز اکرم

۱۵-۲۱
۴

بررسی فاکتورهای مهم در بازدهی تولید صنایع مستقر در شهرک هاي صنعتی کرمان

مالک شهیدی زندی، مرجان محمد جعفری

۲۲-۳۰
۵

اولویت بندی محصولات تولیدی بر اساس میزان اثر در سود شرکت صنایع تولیدی محصولات پروتئینی(مطالعه موردی)

سعید سلجوقی، آیدین شجاعی

۳۱-۴۲
۶

امکان سنجی خرید تضمینی برق و بهره برداری از منابع تجدیدپذیر(مطالعه موردی: بندر ماهشهر)

پیروز جعفری، سعید منصور

۴۳-۵۴
۷

مطالعه پیرامون پیاده سازی اینترنت اشیا در صنعت و بررسی کاربردهای آن

حسین مصطفی پور

۵۵-۶۶