دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تعیین استراتژی برای اکتساب فناوری‎های اولویت‌دار به منظور بهبود سطح فناوری (مطالعه موردی: شرکت سهند)

محسن رضائی منش، کامران جمالی فیروز آبادی 

۱-۱۳
۲

تاثیر قدرت برند در آموزش عالی

فاطمه کوهزادی

۱۴-۲۰
۳

طراحی شبکه زنجیره تأمین دو مرحله ای فازی با امکان حمل مستقیم

عباس شجاع، صابر ملاعلیزاده زواردهی

۲۱-۳۰
۴

قابلیت و مهارت های مدیران با رویکرد اسلامی

دنیا قاسم زاده

۳۱-۳۶
۵

بررسی عوامل اساسی موفقیت اجرای مدیریت دانش راهبردی: کاربردها در بخش خدمات

پیمان اکبری، کیومرث جلیلیان 

۳۷-۴۳
۶

انتخاب استراتژی مدیریت دانش شما 

پیمان اکبری، کیومرث جلیلیان 

۴۴-۶۲
۷

مکان‌یابی مراکز خدماتی با هدف بیشینه سازی سهم رقابتی در یک زنجیر‌ه بسته

محمد علی هاتفی، سامی نظامی، حمید رضا یوسفی

۶۳-۸۲
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰