دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی و ارائه راهکار در مقابل حملات DDOS به عنوان تهدیدی برای گسترش و توسعه اینترنت اشیاء در فروشگاه های هوشمند

 الهام عاقب، حامد فضل الله تبار

۱-۱۲
۲

مطالعه تطبیقی خصوصی‌سازی در ایران با کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه

 غلامرضا رحیمی، قادر خلیق

۱۳-۳۱
۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰