دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

شناسایی موانع کار تیمی در صنعت خودرو سازی

 علی بی نظیر

۱-۱۶
خرید
۲

مدل ارزیابی عملکرد برای صنایع وارداتی به پیمان WTO و اثر آن بر توسعه پایدار صنایع دانش بنیان ایران

 محمود ابول زاده

۱۷-۳۲
خرید
۳

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی در موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عملکرد کارکنان سازمان های صنعتی شهرک صنعتی ممسنی در سال ۱۳۹۷ -۱۳۹۶

 سید منصور موسوی

۳۳-۵۳
خرید
۴

مطالعه تفصیلی روش های قیمت گذاری فناوری در صنعت هواپیمایی

علیرضا گلی، عمار صفری، بهزاد صادقی نژاد

۵۴-۶۵
خرید
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰