دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

شرح احوال عارف بزرگ شیخ ابوسعید فضل‌الله بن ابی الخیر مَهنَه ای (۴۴۰ – ۳۷۵ هـ.ق)

خلیل بهرامی قصرچمی

۱-۱۴
۲

پیامدهای «نه» گفتن رستم به اسفندیار

کاظم نخعی مطلق، حمید صمصام

۱۵-۲۸
۳

گونه­شناسی تطبیقی نعمات برزخی واخروی از دیدگاه قرآن و روایات

محمدانصاری دوگاهه، محمد کیخایی

۲۹-۴۴
۴

نگاهی به نوآوریهای حسین منزوی در غزل

مسعود اکبرزاده، علی وفایی

۴۵-۵۹
۵

شرح و توضیح برخی از ابیات دشوار فارسی در تاریخ بیهقی

منوچهر تشکری، مجتبی قیصری

۶۰-۷۱
۶

مقایسه ی سره‌نویسی و نثر فنی از دیدگاه زبان

قدرت قاسمی پور، مجتبی قیصری

۷۲-۷۸
۷

بررسی عنصر زمان در خسرو شیرین نظامی براساس نظریه­ی ادبی ژرار ژنت

مهسان قهاری، علی اصغر محمودی

۷۹-۹۰