دوره ۲، شماره ۲/۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مروری تاریخی بر حماسه علمی، تخیّلی اسطوره گیل گمش

جواد خانلری، عباس رهبری 

۱-۹
۲

مقایسه ی تصویر زال در اشعار سبک خراسانی و عراقی

ناصر کاظم خانلو، مریم جعفری 

۱۰-۱۷
۳

بررسی مقابله ای نقش گفتمانی ادات پیوندی “وَ” و “فَ” در قرآن کریم

الخاص ویسی، آرزو مولوی وردنجانی

۱۸-۲۶
۴

پدیدهی مرگ از دیدگاه مولوی

حنانه شجیعی

۲۷-۴۲
۵

عزلت عرفانی در روایات

فاطمه دولت آبادی

۴۳-۴۹
۶

رقص عرفانی سماع از دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و مولانا

علیرضا ولی‌یاری اسکندری، لیلا امیری

۵۰-۶۳
۷

درآمدی بر استعاره تمثیلی در زبان عربی و فارسی

حسین گرجی

۶۴-۷۴
۸

تقابل شخصیت رند و صوفي در دیوان حافظ شیرازی

پیمان معمار زاده، حسین آریان

۷۵-۹۰
۹

باورهای عامیانه در مثنوی هفت­ اورنگ عبدالرحمن جامی

سکینه رحیمیان

۹۱-۱۰۲
۱۰

دین و اقبال فطری به آن از دیدگاه صدر المتألهین

محمد صادق صادقی، عباس احمدی سعدی

۱۰۳-۱۱۰
۱۱

تبیین فلسفی دین و  عبادت از دیدگاه ملاصدرا

محمد صادق صادقی، عباس احمدی سعدی

۱۱۱-۱۲۱
۱۲

گذری بر نوخسروانی ها و کوته سروده های محلی

زینب نیک بخش

۱۲۲-۱۳۳
۱۳

نقش تلمیح در شعر معاصر(نیمایوشیج)

محمدرضا بختیاری

۱۳۴-۱۴۷
۱۴

روایت شناسی داستان بیژن و منیژه بر اساس الگوی گریماس و ژنت

فاطمه چناني، محمد پیری

۱۴۸-۱۶۱
۱۵

نهج الفصاحه وضرب المثل های معادل آن

سمیه شریعتی زاده، بهرام دهقان

۱۶۲-۱۷۱