دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

هویت و ابعاد وجودی انسان در قرآن و احادیث

اعظم سادات حسینی

۱-۱۱
۲

عشق در آینه ی دو متن حماسی (شاهنامه ی فردوسی و بهمن نامه)

پگاه تلاوری، پیمان معمارزاده

۱۲-۳۱
۳

هنجارگریزی زمانی (باستان گرایی) در اشعار اخوان ثالث

زیبا اسماعیلی

۳۲-۵۰
۴

هویت و فرهنگ ایرانی در شاهنامه ی فردوسی

ناصر کاظم خانلو، نسرین بیرانوند، زهرا سادات نظری

۵۱-۶۶
۵

آشنایی زدایی دستوری و توصیفی در  آثار اخوان ثالث

نسرین بیرانوند، ناصر کاظم خانلو، فهیمه سازمند

۶۷-۸۱
۶

صور خیال در اشعار قیصر امین پور

پیمان معمارزاده، نسرین بیرانوند

۸۲-۱۰۶
۷

تحلیل شخصیّت کاووس در شاهنامۀ فردوسی: با تکیه بر نظریۀ ساختار شخصیّت فروید

علیرضا صغیر

۱۰۷-۱۲۰
۸

انواع زهد در بهبود مناسبات اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع)

فاطمه سبحانی نیا، غفوری چرخابی

۱۲۱-۱۲۷
۹

سه پرنده ی اسطوره ای در اوستا

زیبا اسماعیلی

۱۲۸-۱۴۲
۱۰

سیاست در شعر عصر مشروطه

شراره خوشحال طولازدهی

۱۳۶-۱۴۳
۱۱

نقد روانشناختی و اسطوره ای زن در آثار گلشیری

محمد جهانبازی، حافظ حاتمی

۱۴۴-۱۵۸
۱۲

عنصر خیال در آثار خواجوی کرمانی با تاکید بر استعاره

ایوب رجبی، سیمین عزتی فر

۱۵۹-۱۷۲
۱۳

مضامین دریا در دیوان صائب تبریزی با تأکید بر «حباب و ویژگیهای آن»

شکوفه سهیلی

۱۷۳-۱۹۰
۱۴

بررسی تطبیقی نوستالوژی در اشعار کلیم و آثار گوستاو یونگ

سمانه ستوده

۱۹۱-۲۰۸
۱۵

تجلی اسطوره درشعر دفاع مقدس با تاکید بر آثار قیصر امین پور و علی معلم

شهلا حقگو کرموند، فرشاد میرزایی مطلق

۲۰۹-۲۲۶