دوره ۲، شماره ۴/۱، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

کنایات و ضرب‎المثل‎ها‎ در کتاب کلیدر، جلد (۵ و ۶) اثر محمود دولت آبادی

فخرالسادات حسینی

۱-۱۸
۲

نماد شر در شاهنامه با محوریت اهریمن

حسین فیروزی، نسرین بیرانوند

۱۹-۳۶
۳

سیمای خدا از منظر سه شخصیت زاهد، عارف و فیلسوف

زهرا صحرانشین کرباسکی

۳۷-۵۴
۴

تجلّی اعیاد اسلامی و جشن‌های ایرانی در غزلیات حافظ شیرازی

محمد معین صفاری

۵۵-۶۳
۵

بررسی تحلیلی خمریه ابن فارض و حافظ

زهرا صحرانشین کرباسکی

۶۴-۷۳
۶

بررسی رویکرد کنترل اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع)

جواد کارخانه، جواد موسیوند

۷۴-۸۶
۷

بررسی و تحلیل برخی اقوال و شطحیات بایزید بسطامی با توجه به مراتب عرفانی

ابراهیم محمدی، علی ابوالحسنی

۸۷-۱۰۷
۸

مقایسه ترجمه فصّ اوّل فصوص الحکم و مرصادالعباد

ناصر فرنیا

۱۰۸-۱۱۸
۹

از خاقانی ترساییه سرا تا خلیل الحاوی مسیح گرا (بررسی تطبیقی آیین مسیحیت در اشعار و افکار دو شاعر)

حمیدرضا زهره ای، نصرت اله احمدی فرد

۱۱۹-۱۳۸
۱۰

شیخ ابوسلیمان دارانی بزرگمردي در عرصه عرفان اسلامي

حسین محمدصالحی دارانی

۱۳۹-۱۴۷
۱۱

تلمیحات در اشعار علیرضا قزوه

عبدالحمید محمودی

۱۴۸-۱۶۳
۱۲

تلمیحات و اشارات قرآنی و احادیث در دیوان صفای اصفهانی

مژگان شریفی دارانی

۱۶۴-۱۷۶
۱۳

جامعه شناسی دراشعار مهدی اخوان ثالث

زهره دری

۱۷۷-۱۹۰
۱۴

تحلیل گفتمان در نمایشنامه هملت بر مبنای آرای فوکو

لادن جواهری، ژینو ابراهیمی

۱۹۱-۲۰۴
۱۵

سنايي غزنوي و سير تكامل در انديشه ديني صوفيانه

داود سليماني مقدم

۲۰۵-۲۱۷
۱۶

حقیقت علم و ادراک در فلسفه ابن سینا و شیخ اشراق (با تاکید بر ادراک خیالی)

ضا محمد نژاد­، جعفر شانظری­

۲۱۸-۲۲۸