دوره ۳، شماره ۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مقایسه قصیدة تائیة دعبل خزاعی با قصیدة مدح امام رضا (ع) از صائب تبریزی

فرهاد براتی، عزیزه نیدی

۱-۱۸
۲

جایگاه معنوی و روحانی زن در ادبیات عرفانی

مرضیه دشت بش، احمد امین

۱۹-۳۳
۳

مقایسه و مطالعه­ی مرزهای زبانی روزبهان و بها ولد و جهان بینی این دو عارف

مرضیه دشت بش، زهره اسماعیلی

۳۴-۴۱
۴

بازتاب قرآن و احادیث و روایات در اشعار علّامه حسن زاده­ی آملی

جواد عابدی

۴۲-۶۲
۵

ارزش ­های اخلاقی در دیوان شهریار

ناصر کاظم خانلو، محمد جاوید مهر

۶۳-۸۲
۶

سیمای انبیای الهی در خمسۀ نظامی

ناصر کاظم خانلو، اکبر شاملو­، فاطمه آقابابایی­

۸۳-۹۵
۷

تحلیل و مقایسۀ فضای موسیقایی در دو قصیدۀ «در رثای بغداد» از سعدی و ابویعقوب خریمی

سودابه علی توکلی، رقیّه قلعه عسکری

۹۶-۱۰۹
۸

متنبی، شعر و حکمت و ادب پارسی

سید محمد امیری، امیرحسین حافظی بختیاری

۱۱۰-۱۲۹
۹

اجتماعیّات در فیروزشاه‎نامه

مختار ابراهیمی، پیمان معمارزاده

۱۳۰-۱۴۴
۱۰

محدوده عصمت پیامبر اکرم (ص) در سوره اسراء از منظر آیات و روایات (معتبر) شیعه و اهل سنت

پوران محمدی پور

۱۴۵-۱۶۰
۱۱

بررسی تطبیقی مضامین مشترک اشعار نزار قبانی و قیصرامین پور

مهدیه شهریاری نسب، بهرام دهقان

۱۶۱-۱۷۸
۱۲

بررسي تطبيقي مضامين شعر پايداري در آثار محمود درويش و سپیده کاشانی

حمید رضا زهره ای، محسن بهاروند

۱۷۹-۱۸۹
۱۳

بررسي و مقايسه علل و عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی سال ۹۷-۹۶ شهرستان شهرکرد

محبوبه صفرپور

۱۹۰-۲۰۱
۱۴

مقایسۀ تحلیلی اسارت‌نامه‌های دفاع مقدس برمبنای عناصر داستان (با تأکید بر سه اثر من زنده‌ام، سرباز کوچک امام و کیکاووس)

محمدرضا نصراصفهانی، هدی محمودیه

۲۰۲-۲۱۹
۱۵

آسیب شناسی نمایشنامه های دفاع مقدس

سمیه کاظمی زردخشویی

۲۲۰-۲۳۲
۱۶

تأمّلی بر جنبه‌های زیباشناختی و معنایی ساخت‌های مقارن نحوی در قصاید خاقانی

جعفر نیک سرشت

۲۳۳-۲۴۷
۱۷

ارزیابی زن در شعر و نگاه جامعه‌شناختی شیرکو بی‌کس و سیدعلی صالحی

مریم رضایی‌راد، پرستو رضایی

۲۴۸-۲۵۸
۱۸

زیبایی شناسی تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام و… در ادبیات کودک با محوریت اشعار محمود کیانوش

عباس صیادی دریاکناری

۲۵۹-۲۷۶
۱۹

فروغ و جریان روشنفکری

مختار ابراهیمی، عبدالله طاهری

۲۷۷-۲۸۹
۲۰

ارزش و ضد ارزش های اخلاقی در آموزه های عرفانی مولانا

عبدالحسن مدنی نژاد

۲۹۰-۳۰۷
۲۱

بررسی اهمیت مهارت های نویسندگی برای دانش آموزان

 قاسم قاسمی فرد، احمد قاسمی فرد، سارا ابراهیمی خارکشی، فاطمه بابائی

۳۰۸-۳۲۰