دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

`

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

مقدمه­ ای بر نظریۀ اجتماعیِ رندال کالینز

 صیاد خردمند کاری، علیرضا اوحدی نیا

۱-۱۴
خرید
۲

بینامتنیت قرآن در آموزههای اخلاقی و تعلیمی اخلاق ناصری

 سید محمد امیری، شکوه فورجانی زاده

۱۵-۲۹
خرید
۳

مهارت‌های چهارگانه یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی (شنیداری، گفتاری، خواندن، نوشتن)

 نصرت اله نیک زاد

۳۰-۴۸
خرید
۴

بازتاب آيات قرآني و تلميح به پيامبران الهي در اشعار منوچهري دامغاني

 محمد انصاري، جهانگير صفري

۴۹-۵۸
خرید
۵

بررسی تأثیر نیما یوشیج بر ادبیات تعلیمی

 محمد امین احسانی اصطهباناتی

۵۹-۶۸
خرید
۶

بررسی مضامین مناجات در برجسته ترین متون منظوم فارسی

 فردین سیفی زاده اندبیلی، ملک محمّد فرّخزاد

۶۹-۸۳
خرید
۷

دعا و نیایش در اندیشه عرفانی مولانا در مثنوی

سهیلا شاه کرمی

۸۴-۹۴
خرید
۸

بررسی موضوع زندگی و مرگ در اشعار احمد شاملو

 لیلا کوچکی

۹۵-۱۰۴
خرید
۹

بررسی جایگاه زن از دیدگاه عاطفی در آثار سنایی غزنوی

 جمیله صارمی یاراحمدی

۱۰۵-۱۱۷
خرید
۱۰

تأثیرگذاری شعر جاهلی عرب بر شعر ایرانی در قرن ۵ و ۶

 رحیم سرخی، محمود آبدانان مهدی زاده

۱۱۸-۱۳۰
خرید
۱۱

بررسی شعر عاشورایی با تأکید بر بدیع در شعر صائب تبریزی، بابافغانی شیرازی و نظیری نیشابوری

 حسن سلطانی کوهبنانی، علی‌حسن سهراب ‌نژاد، سهیلا شاه‌کرمی

۱۳۱-۱۵۲
خرید
۱۲

اسطوره آب و باران در ادیان ایران باستان و هند

زینب بنی­ اسد

۱۵۳-۱۷۲
خرید
۱۳

تحلیل رمان حیاط خلوت با توجه به عناصر سازنده

 فروزنده عدالت کاشی، احمد فروزانفر

۱۷۳-۱۸۸
خرید
۱۴

تحلیل نگرش منفی سنایی به زن و بررسی شخصیت های بد تاریخی

 جمیله صارمی یاراحمدی

۱۸۹-۲۰۲
خرید
۱۵

مقایسۀ کاربرد امثال و حکم در شاهنامۀ فردوسی و مثنوی معنوی

 محتشم محمدی، عزیزه نیدی

۲۰۳-۲۱۳
خرید
۱۶

تحلیل شخصیت و شخصیتپردازی در منظومه خسرونامه

 سارا گرامی، زرین‌تاج واردی

۲۱۴-۲۲۷
خرید
۱۷

تحلیل محتوايی سخنان پادشاهان در شاهنامه

لیلا عارفی

۲۲۸-۲۳۹
خرید
۱۸

تطبیق تصاویر شعری کمال الدین اسماعیل و جمال‌الدین عبدالرزاق

محمد معین صفاری

۲۴۰-۲۵۱
خرید
۱۹

رمزگشایی نمادهای عرفانی هجران و فراق روحی انسان در مثنوی

طاهره جعفر قلیان، فاطمه کریمی

۲۵۲-۲۶۵
خرید
۲۰

بررسی تطبیقی مهمترین غم نامه‌های درونی شعر حبسیات در ادب فارسی و عربی

رحیم سرخی

۲۶۶-۲۷۳
خرید
۲۱

بررسی ابعاد مردم‌شناسی ادبی در اشعار شهریار

حبیب صفرزاده

۲۷۴-۲۸۸
خرید