دوره 5، شماره 3، پاییز 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی آسوکه­ی بزک جنگلی شاه بر مبنای نظریه­ی کلود برمون  

فرشته کیانی قلعه نو

1-14 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بازتاب تکرار آوایی در اشعار قیصر امین­پور

مرتضی کریمی نیا

15-30 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

معناشناسی واژه­ی «مغفرت» در کلام الهی

سمیه محمّدی

31-41 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بازتاب زن در ادبیات دفاع مقدس ایران با تأکید بر اشعار سپیده کاشانی

مرتضی کریمی نیا

42-51 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی مختصّات سبک هندی در «دیوانِ بیرنگِ لاهوری»، شاعر گمنامِ شبهِ قارّه (بر اساس نسخهِ نویافتهِ دانشگاه ملّی پنجاب)  

هادی دهقانیان نصرآبادی، آسیه ذبیح نیا عمران

52-70 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]