دوره ۲، شماره ۲/۳، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی با متغیر میانجی یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پویان صنعت نهاد)

علي رضايي ميرقائد، رويا امجدي

۱-۱۵
۲

بررسی تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان بر اعتماد، وفاداری مشتری و موفقیت عملکرد بازار مورد مطالعه: گروه بازاریابی و تحقیقاتی طلوع

کبری سبزعلی یمقانی

۱۶-۳۳
۳

بررسي رابطه بین مؤلفه های سازمان يادگيرنده با اثر بخشي مديران مدارس متوسطه شهرستان ایلخچی سال ۹۴-۱۳۹۳

اکبر نوری زاده

۳۴-۴۷
۴

سنجش میزان خود کارآمدی در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان با استفاده از تئوری مجموعه های راف در شرکت مخابرات (غرب مازندران)

محمد قزل ایاغ، محمد تقی مرادی کشکسرا‌

۴۸-۶۴
۵

تاثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار خرید مصرف کننده در صنایع بهداشتی مشهد(مورد مطالعه :محصولات آرایشی بهداشتی پنبه ریز)

سپیده خزایی، تورج صادقی

۶۵-۷۶
۶

مدیریت اسلامی با نگرش علوی

عبدالرحیم عناقه، حمید کرمی، سعید آقاسی

۷۷-۹۳
۷

بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی (مورد مطالعاتی بانک کشاورزی)

نازيلا قيطاني، مهدي عليزاده

۹۴-۱۰۸
۸

تجزیه و تحلیل نقش جو سازمانی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی‌: شهرداری تهران‌)

حسین نصراللهی

۱۰۹-۱۲۱
۹

تاثیر سرمایه روانشناختی بر بلوغ سازمانی با توجه به سبک های یادگیری (مطالعه موردی: روسا و معاونین شعب بانك صادرات شهر تهران)

احمدعلی خائف الهی، کاظم هادیان

۱۲۲-۱۳۱
۱۰

بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی بانک

علی عبدخدا

۱۳۲-۱۴۶
۱۱

بررسی نقش تعهدسازمانی درمدیریت کارآمد بخشهای دولتی

احمد حريفي مود

۱۴۷-۱۵۵
۱۲

بررسی جایگاه کار و کارآفرینی از نگاه قرآن و آموز­ه­ های نبوی

احمد رحمانی

۱۵۶-۱۶۷
۱۳

تعیین چارچوب شایستگی کارکنان گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو

روشنک کاوسی خامنه

۱۶۸-۱۷۹
۱۴

ارزیابی تعدادي از مراكز درماني سطح مشهد بر مبنای اصول پنجگانه پیتر سنگه در سازمانهای یادگیرنده

عباس سلیمانی

۱۸۰-۱۹۱
۱۵

شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بهداشتی درمانی (خصوصا خدمات الکترونیکی) و ارائه مدل مناسب آن

مریم محمدخانی

۱۹۲-۲۰۹
۱۶

بررسی رابطه ساماندهی ساختار نظام اداری و متناسب سازی اندازه سازمان های دولتی منطقه آزاد ماکو

مهدی جان فزا

۲۱۰-۲۲۰
۱۷

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر هوشمندی بازاریابی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

یوسف داوری، محمد آرام، تورج صادقی

۲۲۱-۲۳۰
۱۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۹

بزودی

بزودی

۰-۰