دوره ۲، شماره ۴/۲، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

درک پذیرش عوامل تعیین کننده RFID در صنعت خوروسازی

حامد زمان میرآبادی، نادر حساسی، محمد عظیم  خدایاری

۱-۱۸
۲

بررسی تاثیر امنیت شغلی بر درگیری شغلی و قصد ترک کارکنان

سيده بيتا سيدعلي روته

۱۹-۲۸
۳

مدیریت آموزش عالی در راستای جهانی‌شدن

نهضت زوار

۲۹-۴۰
۴

تجاری سازی دانش با تأکید بر شرکت­های انشعابی دانشگاهی

بهاره عابدی، بهمن خسروی­پور، مسعود برادران

۴۱-۵۵
۵

تحلیل استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان به کمک مدل SPACE

یحیی توکلی، فاطمه کوهزادی

۵۶-۷۰
۶

رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با وفاداری سازمانی با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در مدارس شهر ساری

زهرا ولی پور

۷۱-۸۵
۷

رابطه هوش هيجاني، كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني با عدالت سازماني كاركنان بيمارستان هاي شهر كرمانشاه

کیومرث نورایی

۸۶-۱۰۵
۸

رابطه بین مولفه ­های زنجیره تامین سبز و بهره وری در سازمان­ ها

سید سجاد محتشم، صدیقه کبری ثاراللهی

۱۰۶-۱۱۵
۹

بررسی نقش میانجی کارآفرینی در رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه: بیمارستان حافظ شیراز)

امیر حسین امیر خانی، فروزان حبیبی، ندا هاشمیان، ماریا حمیدیان

۱۱۶-۱۳۴
۱۰

ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی

رحمت شمسی­، بختیار احمدی­

۱۳۵-۱۴۸
۱۱

بررسی میزان کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

بیژن عابدینی، محمد صادق قیصری

۱۴۹-۱۶۴
۱۲

بررسی نقش مديريت دانش در کسب و کارهاي کوچک و متوسط

امیرحسین امیرخانی، کرم سینا، مزدک جمشیدی، صمیر جمشیدی

۱۶۵-۱۷۸
۱۳

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت شهر بندرعباس)

علیرضا محمدی بجگان، محمدرضا رحیمی شهواری

۱۷۹-۱۹۰
۱۴

شناسایی عوامل موثربر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت بندر عباس)

علیرضا محمدی بجگان، محمدرضا رحیمی شهواری

۱۹۱-۱۹۹
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰