دوره ۴، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

فرهنگ‌ سازمانی، منبع مزیت رقابتی پایدار (ویژگی‌ها و پیامدهای هنجاری)

محمدحسن سبحانی

۱-۱۴
خرید
۲

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی و رقابت در بازار خرده‌فروشی سوخت؛ مطالعه موردی جایگاه‌های عرضه سوخت غرب استان مازندران

سوده اسحقی بندپی، رضا حسن زاده

۱۵-۳۱
خرید
۳

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک رسالت استان آذربایجان غربی)

توحید ملایی

۳۲-۳۹
خرید
۴

نقش گروه‌های سیاسی در انتصابات و جابجایی غیرقانونی مدیران و اثرات منفی آن بر سازمانها

شیروان فریحی، ابوذر دریالعل

۴۰-۵۱
خرید
۵

نمایشگاه‌های آثار تاریخی و تأثیر آن بر گردشگری

ناهید اکبری، ناصر حمیدی

۵۲-۶۳
خرید
۶

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر عملکرد فروش با تاکید بر نقش تعهد کارکنان

علیرضا بابائی

۶۴-۷۷
خرید
۷

رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش و توانمندسازي كاركنان (موردمطالعه: اداره آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد)

مریم قلی پور، رويا افراسيابي، عبدالله مفاخري

۷۸-۹۲
خرید
۸

تأثیر تجربه مشتریان از تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و عملکرد مالی آن با نقش میانجی رضایت و وفاداری مشتری (موردمطالعه: بانک ملت)

عبدا… نعامی، نسرین فرید

۹۳-۱۱۲
خرید
۹

نقش دولت در ارائه خدمات عمومی به شهروندان (با تأکید بر خدمات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی در دو نظام دولتی ایران و فرانسه)

حمید کرمی، نوید فاتحی راد

۱۱۳-۱۳۱
خرید
۱۰

تأثیر استراتژی‌های بازاریابی اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد به برند مطالعه موردی: بیمه آسیا شهر مشهد

هادی ترشیزی فاروجی، سید جمیل وقفی

۱۳۲-۱۴۱
خرید
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰