دوره 4، شماره 3، پاییز 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

فرهنگ‌ سازمانی، منبع مزیت رقابتی پایدار (ویژگی‌ها و پیامدهای هنجاری)

محمدحسن سبحانی

1-14 [purchase_link id=”5798″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی و رقابت در بازار خرده‌فروشی سوخت؛ مطالعه موردی جایگاه‌های عرضه سوخت غرب استان مازندران

سوده اسحقی بندپی، رضا حسن زاده

15-31 [purchase_link id=”5801″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک رسالت استان آذربایجان غربی)

توحید ملایی

32-39 [purchase_link id=”5803″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

نقش گروه‌های سیاسی در انتصابات و جابجایی غیرقانونی مدیران و اثرات منفی آن بر سازمانها

شیروان فریحی، ابوذر دریالعل

40-51 [purchase_link id=”5805″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

نمایشگاه‌های آثار تاریخی و تأثیر آن بر گردشگری

ناهید اکبری، ناصر حمیدی

52-63 [purchase_link id=”5807″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر عملکرد فروش با تاکید بر نقش تعهد کارکنان

علیرضا بابائی

64-77 [purchase_link id=”5809″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش و توانمندسازي كاركنان (موردمطالعه: اداره آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد)

مریم قلی پور، رويا افراسيابي، عبدالله مفاخري

78-92 [purchase_link id=”5811″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

تأثیر تجربه مشتریان از تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و عملکرد مالی آن با نقش میانجی رضایت و وفاداری مشتری (موردمطالعه: بانک ملت)

عبدا… نعامی، نسرین فرید

93-112 [purchase_link id=”5813″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

نقش دولت در ارائه خدمات عمومی به شهروندان (با تأکید بر خدمات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی در دو نظام دولتی ایران و فرانسه)

حمید کرمی، نوید فاتحی راد

113-131 [purchase_link id=”5815″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

تأثیر استراتژی‌های بازاریابی اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد به برند مطالعه موردی: بیمه آسیا شهر مشهد

هادی ترشیزی فاروجی، سید جمیل وقفی

132-141 [purchase_link id=”5817″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]