دوره ۲، شماره ۲/۱، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی جایگاه تحزب در اندیشه شهید بهشتی

امین خوش بیان سروستانی، مهرو ماهر

۱-۶
۲

فرمان تحريم تنباكو؛ حكم يا فتوا؟

سيدحامدحسين هاشمي

۷-۱۲
۳

کنوانسیون منع قاچاق مواد مخدر از طریق دریا

 ابومحمد عسگرخانی، سیده نسترن رضوی

۱۳-۳۰
۴

تاثیر فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

غفار زارعی

۳۱-۴۱
۵

تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران

غفار زارعی، سید احمد رضا دهناد

۴۲-۵۲
۶

جایگاه قومیت ها در نظم حقوق کنونی

فاطمه سادات موسوی

۵۳-۶۱
۷

اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

محسن کاشانی حصاری

۶۲-۸۸
۸

بررسی و ارزیابی سیر تحولات تقسیمات کشوری در ایران (با تاكيد بر نقش تقسيمات كشوري در روند الگوي تغييرات شهري در ایران)

معصومه باقری، ابوالفضل زمانی، محسن زمانی

۸۹-۱۰۴
۹

بررسی و  تحلیل جایگاه جرائم ثبتی عام در حقوق کیفری

مصطفی بزی اله ری

۱۰۵-۱۱۹
۱۰

بررسی مصادیق نفقه و چگونگی اعمال آن در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱

نوید سلیمانی، محمد رضا مسعود زاده

۱۲۰-۱۳۰
۱۱

پی جویی خودکشی از علت شناسی کارآگاهان تا واکاوی در پرتوی قوانین

جاسم رشیدی، علیرضا سایبانی

۱۳۱-۱۳۹
۱۲

راهکارهای سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم سایبری

محمد ابوالفتحی، مجتبی مهرورزی

۱۴۰-۱۴۸
۱۳

شورای امنیت سازمان ملل متحد و نحوه اقدام آن در برابر کشورهای جهان

رضا عالی زارنجی

۱۴۹-۱۵۴
۱۴

نقش سازمانها و ارگانهای بین الملل در بوجود اوردن صلح بین کشورهای جهان

رضا عالی زارنجی

۱۵۵-۱۶۳
۱۵

بررسی ماهیت  عفو متهمان و آثار آن در قانون مجازات ۱۳۹۲

افشین پارسایی، علیرضا سایبانی 

۱۶۴-۱۷۴