دوره ۳، شماره ۱/۳، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی فقهی و حقوقی تغییر پذیری مهریه

سیاوش صابری، امیرمحمد افرادی، فرید قادری

۱-۱۱
۲

دلایل توجیهی وضع مقررات دولتی توسط قوۀ مجریه

سعید سعیدی پور

۱۲-۲۴
۳

اثربخشی کاهش توسل به حبس از منظر مدیریت گرایی کیفری

وحید وزیری، اشکان رامش

۲۵-۳۳
۴

ارزیابی و بررسی جنبه­ های کنترل سلسله مراتبی در حقوق اداری ایران

سعید سعیدی پور

۳۴-۴۶
۵

رابطه بین دكترين علت با نظريه عوض در حقوق قراردادها

امیدغلامعلی تبارفیروزجایی

۴۷-۶۰
۶

مقایسه قاعده اقدام در فقه با قاعده رضایت زیان دیده در حقوق مدنی ایران

محمد شکاری، عباس تقوایی

۶۱-۷۴
۷

بررسی حق سکوت متهم در آیین دادرسی کیفری از منظر «بزه دیده شناسی»

محمد علی قاسمی، محمد مقدم فرد

۷۵-۹۲
۸

خسارت عدم النفع در نظام حقوق کنونی ایران

محمدرضا مرندی، زهرا پنهانی

۹۳-۱۰۱
۹

شناخت و بررسی علل و زمینه های قانون گریزی

محمدرضا عسگری، مینا محرابی

۱۰۲-۱۱۳
۱۰

بررسی جایگاه و نقاط قوت و ضعف L/C به‌مثابه شیوه‌ای جهت پرداخت بهای کالا در نظام تجارت بین‌الملل کنونی

حسن روحانی

۱۱۴-۱۲۵
۱۱

بررسی انگیزه‌های اصلی بزه کاران در فضای سایبری

جلال شیرمحمدی

۱۲۶-۱۳۶
۱۲

تبیین قاعده «اهمّ و مهمّ» و جایگاه آن در فقه و قانون مجازات اسلامی

علی محمد روضه سرا، سیدعلی حسین نژاد کریمی

۱۳۷-۱۴۹
۱۳

مطالعه تطبیقی اجرای اجباری عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

رضا آقاعباسی، آسیه نقیب شهربابکی

۱۵۰-۱۶۹
۱۴

مبنای نظری انفساخ عقود جایز

آسیه نقیب شهربابکی، رضا آقاعباسی

۱۷۰-۱۷۸
۱۵

نگرشی تطبیقی به نهاد ضمان معاوضی عقد بیع در حقوق ایران و آلمان

محمدرضا مرندی، جعفر شاهی

۱۷۹-۱۸۹
۱۶

بررسی حقوقی جرم شناسی نهادهای جایگزین مجازات اعدام در نظام کیفری ایران

 حمزه اسفندیاری بیات، ابراهیم نظری

۱۹۰-۱۹۹
۱۷

بررسی تطبیقی شرایط جرایم کیفری در قتل عمد در حقوق جزا ایران و انگلیس

 حمزه اسفندیاری بیات، سعید قاسمی

۲۰۰-۲۱۵