دوره ۳، شماره ۱/۴، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ماشین های دریایی بدون سرنشین (زیردریایی های بدون سرنشین) و قوانین حقوق جنگ دریاها

احمدرضا آذرپندار

۱-۱۶
۲

بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت موکل یا وکیل

میثم عباسی لاهرودی، محمد عباسی لاهرودی

۱۷-۲۸
۳

نقش و تاثیرات حقوق بشر در پیدایش نظام جهانی

احمدرضا آذرپندار

۲۹-۴۴
۴

بررسی چالش­ های تحمیل سیاست کیفری قانون­ گذار در قبال دولت

محمد مشایخی

۴۵-۵۷
۵

بررسی راهبردهای محیط شهری با رویکرد حقوقی بر پیشگیری از جرم در شهرستان نورآباد ممسنی

عبدالله میرفردی، سید احمد رضوی

۵۸-۷۲
۶

مروری بر تعدد مادی و معنوی جرم با رویکرد به قانون مجازات ۱۳۹۲

روح الله محمدی، داریوش بابایی

۷۳-۸۴
۷

معماری شهری در ارتکاب جرم با رویکردی بر جرم شناسی پست مدرن

عبدالله میرفردی، سید احمد رضوی

۸۵-۱۰۹
۸

مزایای داوری اختلافات خانوادگی بر رسیدگی توسط شورای حل اختلاف و دادگاه

محمدرضا مرندی، محمدتقی اسعد

۱۱۰-۱۲۰
۹

بررسی و مطالعه مساله عده در ابعاد فقهی ان از دیدگاه مرحوم خوانساری و شهید ثانی

حمید رضا نیا، الهه جر، محمد کدوری

۱۲۱-۱۳۴
۱۰

بررسی قواعد حاکم بر بیمه حمل و نقل دریایی در تجارت بین‌المللی

فانوس کشوری

۱۳۵-۱۴۵
۱۱

مبانی فقهی قتل عمد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

شهاب الدین میهن پرست

۱۴۶-۱۶۷
۱۲

اعمال اداری مستثنی از نظارت قضایی در حقوق انگلستان

مریم جعفری

۱۶۸-۱۷۶
۱۳

عوامل قاچاق و آثار آن، راههای پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با قاچاق

سهراب ماندگار

۱۷۷-۱۹۰
۱۴

تحلیل نظام اجتماعی کار آمد

رضا مرادی خلیفه لو، مهدیه امراللهی نیا

۱۹۱-۲۱۳
۱۵

آثار حجاب و جامعه پذیر بودن آن

رضا مرادی خلیفه لو، رقیه پورپناهی، مهدیه امراللهی نیا

۲۱۴-۲۲۶
۱۶

مسئولیت ناشی از ترس و سکوت

مسعود کشاورز

۲۲۷-۲۳۷
۱۷

وضعیت خیار عیب با وجود گارانتی

عامر مقدم، خلیل خنافره

۲۳۸-۲۴۹
۱۸

بزودی

بزودی

۲۵۰-۲۶۱
۱۹

حمایت از شهود در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی

عامر مقدم، جمال آلبوحصار

۲۶۲-۲۸۰
۲۰

مطالعه تطبیقی اعلام حق در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

محمد علی قاسمی، محمد مقدم فرد

۲۸۱-۲۹۸
۲۱

تحلیلی بر خیارات در قراردادهای الکترونیک

داریوش بابایی، روح الله رئیسی

۲۹۹-۳۱۴