دوره ۴، شماره ۱/۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

سیاست های کلان آموزش و پرورش و نقش آن در ناهنجاری ها و جرایم در شهرستان ماهشهر

مالک فرزاد، سلامه ابوالحسنی

۱-۱۶
خرید
۲

امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه

 محمد البوعلی

۱۷-۲۸
خرید
۳

تحولات حقوق زن در پرتو قوانین حمایتی در ادوار قانون گذاری ایران

 مرضیه پورکبگانی

۲۹-۴۹
خرید
۴

تحلیل و ارزیابی جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

 مریم رحمانی زاد، سید محسن شیخ الاسلامی

۵۰-۶۵
خرید
۵

بررسی وظایف هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایران

مریم مهدی پور، آیت مولایی

۶۶-۷۶
خرید
۶

جرم انگاری انتقال عمدی بیماری از طریق اهدا عضو یا خون آلوده

 مهدی سمندری بهراسمان

۷۷-۸۸
خرید
۷

تبیین نظرات فقهی و حقوقی پیرامون حیات مجدد بعد از مجازات قصاص

 حسین ردایی،‌ مجتبی اعظمی

۸۹-۱۰۱
خرید
۸

پارادیم های پیشگیری وضعی و انتقادات وارد برآن

 مهدی دیدا

۱۰۲-۱۱۲
خرید
۹

واکاوی نگاه غرب و آمریکا به ایران هسته ای بر اساس الگوی تحلیل روندها

 شهاب گزین زاده، داوود قند علی پور

۱۱۳-۱۳۰
خرید
۱۰

بررسی مبانی فقهی قانون حمایت از خانواده

 سمیه گلپور چمرکوهی

۱۳۱-۱۴۲
خرید
۱۱

بررسی دو مفهوم استقلال و بی طرفی نهاد داوری در حقوق داخلی و تجارت بین­ المللی

 لیلا رمضان نژاد کیاسری

۱۴۳-۱۵۲
خرید
۱۲

بررسی شرایط اعتبار شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران

 مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی

۱۵۳-۱۶۴
خرید
۱۳

امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه حقوقی

 محمد البوعلی

۱۶۵-۱۷۵
خرید
۱۴

تبیین و شناسایی نهاد داوری با بررسی ویژگی های منحصر به داوری

 رضا آزادمنش

۱۷۶-۱۸۹
خرید
۱۵

مسئولیت ناشی از تهدیدهای سایبری و چالش های مقابله با آن در حقوق بین­ الملل

 رضا هاشم زاده

۱۹۰-۲۰۰
خرید
۱۶

مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از خسارت زیست‌محیطی

علی رحیمی، حسین شبیری

۲۰۱-۲۰۸
خرید
۱۷

نقش عناصر فرهنگی و ساختارهای عقیدتی در جامعه بر رشد یا کاهش جرائم خشن

سینا رادان

۲۰۹-۲۱۸
خرید
۱۸

خیار تعذر تسلیم در قرادادهای الکترونیکی

سید محمدحسینی، زهرا سخن خوش

۲۱۹-۲۲۸
خرید
۱۹

مسئولیت مدنی بانک در عملیات پولی؛ با نگاهی به رویه قضایی

مژگان طراحی، مهدی موذن

۲۲۹-۲۴۳
خرید
۲۰

بررسی تعهدات متصدی حمل و نقل دریایی در قراردادهای حمل و نقل دریایی

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

۲۴۴-۲۵۶
خرید