دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

رویکرد انتقادی کیفر شناختی نسبت به مجازات جایگزین زندان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

راشین ضیا

۱-۱۰
خرید
۲

مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرائم محیط زیستی

 مصطفی فروتن، امیرحسن شفیعی

۱۱-۲۳
خرید
۳

بررسی وجودی اخاذی در حقوق کیفری ایران: ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری خاص

 مصطفی فروتن، محمد محمدی

۲۴-۳۲
خرید
۴

بررسی حقوقی عده طلاق در فقه امامیه، قوانین موضوعه ایران و حقوق اروپا

 سهراب زروکی، مریم جعفری آخا

۳۳-۴۹
خرید
۵

مقایسه تطبیقی توسعه در غرب و قانون اساسی ایران

 غفار زارعی، حسن نرمانی، غلامعباس فدایی دولت

۵۰-۶۰
خرید
۶

نگاهی به دفاع از حقوق بیمار در برابر اشتباهات دندانپزشکان

 زهرا مردانی، فاطمه مردانی

۶۱-۷۲
خرید
۷

ارزیابی رویکرد قانونگذار ایران به مقوله کیفر زدایی در قانون سال ۱۳۹۲

 سیروس پارسا، مجید رحمانی

۷۳-۹۱
خرید
۸

ماهواره و مباحث و مشکلات قانونی مربوط به آن

مهدی کلان­فرنیانی

۹۲-۱۰۹
خرید
۹

روش های مبارزه با قاچاق سلاح و مواد هسته ای با توجه به قوانین ایران و اسناد بین المللی

 رحمان هدایتی چنانی

۱۱۰-۱۲۳
خرید
۱۰

سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم مالی رایانه ای

 علیرضا سایبانی، اصغر کریمی

۱۲۴-۱۴۲
خرید
۱۱

واکاوی مصالح فردی و اجتماعی موجود در قصاص

 محمود مهدی زاده

۱۴۳-۱۵۵
خرید
۱۲

تحولات جایگاه مفهوم بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

 سیروس پارسا، مجید رحمانی

۱۵۶-۱۷۳
خرید
۱۳

بررسی عوامل موثر بر گسترش قاچاق مشروبات الکلی

 مرضیه پورکبگانی

۱۷۴-۱۸۶
خرید
۱۴

مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی بدون در نظر گرفتن رابطه سببیت

 سیده کاسان کاظمی

۱۸۷-۱۹۲
خرید
۱۵

ارزیابی مسئولیت های بین المللی ناشی از خسارات وارده بر محیط زیست

 مریم رحمانی زاد، سید محسن شیخ الاسلامی

۱۹۳-۲۱۰
خرید
۱۶

مبانی فقهی و حقوقی مالكيت فكري یا معنوی

علی رحیمی، حسین شبیری

۲۱۱-۲۲۰
خرید
۱۷

اعمال حق حبس در تعهدات و اسناد حقوق بینالملل

سید محمد حسینی، ملیکا شاهوردی

۲۲۱-۲۳۲
خرید
۱۸

خیار حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

سید محمد حسینی، زهرا سخن خوش

۲۳۳-۲۴۱
خرید
۱۹

استفاضه در نظام ادله اثبات دعوا

مژگان طراحی، مهدی موذن

۲۴۲-۲۶۳
خرید
۲۰

بررسی تعهدات و حقوق مالک کشتی در قراردادهای حمل و نقل دریایی

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

۲۶۴-۲۷۵
خرید