دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مقایسه نظام‌های مختلف استدلال در روانشناسی شناختی

بهرام ملکی،  عباس رهبری

۱-۱۵
۲

بررسی تاثیر اردوهای تفریحی-علمی و برخورد محترمانه با دانش آموزان بر تقویت روحیه آنان از دیدگاه دانش اموزان  دوره متوسطه استان سیستان و بلوچستان

غلامنبی اکاتی

۱۶-۲۲
۳

بررسی تاثیر وسایل کمک اموزشی و شیوه تدریس فعال معلمین بر تقویت روحیه از دیدگاه دانش آموزان متوسطه استان سیستان وبلوچستان

غلامنبی اکاتی

۲۳-۳۱
۴

مقایسه اثر بازخورد به کوشش های موفق، هنجاری و خودکنترل بر انگيزش، اجرا و يادگيری مهارت سرویس بدمینتون در دختران۱۰ تا ۱۲ ساله

الهام پناهی بروجنی

۳۲-۴۵
۵

نقش خانواده و جامعه در تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

بدرالسادات بازیار، علیرضا دهقانی

۴۶-۵۳
۶

نقش نهادهای آموزشی (دانشگاه و مدارس) در ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی

سروگل تقی پور

۵۴-۶۲
۷

بررسی میزان اثربخشی طرح آموزش مهارت های زندگی بر روی سلامت عمومی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی شهرستان کرج ناحیه ۱

عطیه کاوه

۶۳-۷۳
۸

نقش هوشمند سازی مدارس در پرورش خلاقیت 

منصوره بختیاری فایندری، جواد دیهیم، حسین فضائلی گاه

۷۴-۸۳
۹

بررسی نقش تعارضات کار و خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی: گمرکات استان خراسان رضوی)

مهدی دارینی، اعظم ملکی

۸۴-۹۳
۱۰

ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص اختلال در نوشتن املا برای پایه های سوم و چهارم مقطع ابتدایی در شهرستان سبزوار

احمد رضا ربانی حسن آباد

۹۴-۹۸
۱۱

نقش انگیزه کارکنان در افزایش بهره وری در سازمان

علی معقول، حسین فضائلی گاه، منصوره بختیاری فایندری

۹۹-۱۰۹
۱۲

مقایسه توان تشخیصی آزمون ادراک دیداری-حرکتی بندر گشتالت و نوار مغزی در ضایعه مغزی

جهانگیر میرزاوندی، سعید طرفی، الناز زرین فر، ساناز زرین فر

۱۱۰-۱۲۸
۱۳

بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

متین قاسمی سامنی، معصومه اسد، مریم فلاحی 

۱۲۹-۱۴۰
۱۴

بررسی تاثیرراست دست برتری و چپ دست برتری برمهارت خواندن دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدایی شهر تهران

معصومه اسد علی اصغر کاکوجویباری، بلقیس روشن

۱۴۱-۱۵۱
۱۵

بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر مهارت های تنظیم هیجان، خودپذیری، در زوجین در آستانه ی طلاق شهر تهران

محمد میرزالو

۱۵۲-۱۶۸