دوره ۳، شماره ۱/۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

اثر بخشی درمان فرا شناخت بر عقاید وسوسه انگیز و تنظیم شناختی هیجان در بازگشت به مصرف مواد افراد معتاد

رضا نادری، اکبر محمدی

۱-۱۴
۲

رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با دلزدگی زناشویی والدین کودکان دبستانی

سرگل شعری، کریم افشاری نیا

۱۵-۲۵
۳

رابطه سبک های یادگیری و تفکر انتقادی با خودکارآمدی و سلامت روان دانش ­آموزان

رضا نادری

۲۶-۴۰
۴

اثربخشی آموزش یوگا بر میزان استرس و راهبردهای مقابله ای در زنان شهرستان بابلسر

محسن عفتی، محترم کیاقادی، رضا پاشا، منا سام دلیری

۴۱-۵۵
۵

بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با رضایت زناشویی در زنان متاهل

حشمت الله نوری، عاطفه شهیاد

۵۶-۶۷
۶

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی برگرایش به مصرف مواد مخدر و ابراز وجود در میان دانش آموزان

زهرا نوری ترکمانی، فاطمه نیرومند، نادر سلمانی، علیرضا حیدری ترکمانی

۶۸-۷۵
۷

رابطه بین سبک دلبستگی، کیفیت زندگی وتوجیه روابط فرازناشویی

عاطفه شهیاد

۷۶-۹۰
۸

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ابراز وجود بر روابط بین فردی و استرس ادراک شده در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

زهرا نوری ترکمانی، فاطمه نیرومند، نادر سلمانی، علیرضا حیدری ترکمانی

۹۱-۱۰۱
۹

بررسی نقش باورهای فراشناختی  در خودکارآمدی و شادکامی دانش آموزان دختر آموزش از راه دور

نسیم قلی پور، سحر قدوسی

۱۰۲-۱۱۸
۱۰

مقایسه خودآشکارسازی، ناگویی خلقی و سبک زندگی در زنان متاهل شاغل و خانه دار

فرحناز جهانی هاچه سو، مهرناز ازاد یکتا

۱۱۹-۱۳۰
۱۱

مطالعه رابطه سبک های مقابله ای استرس با ابراز وجود در بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور بناب

زیبا مشهدی علیزاده

۱۳۱-۱۴۰
۱۲

تأثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر خودکارآمدی و منبع کنترل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

حلیمه خاتون صادقی، رسول زرهون، سیده زینب اطهری

۱۴۱-۱۵۳
۱۳

پیش بینی نقش خانواده در گرایش به مواد مخدر در زنان

معصومه شکیبایی، سیده زینب اطهری، رسول زرهون 

۱۵۴-۱۶۳
۱۴

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی، اضطراب، پرخاشگری و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی

زهرا رئیسی گوجانی

۱۶۴-۱۷۵
۱۵

مقایسه تعامل مادر- فرزند و خودکارآمدی مادران دارای فرزندان بیش فعال و عادی

اعظم ملایی

۱۷۶-۱۸۴