مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

  • مدیریت ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی
  • روانشناسی ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی
  • حرکات اصلاحی
  • امدادگری ورزشی
  • جامعه شناسی ورزشی
  • حقوق ورزشی
  • مهندسی و فناوری ورزشی
  • اقتصاد ورزش
  • خصوصی سازی در ورزش
  • بازاریابی ورزشی
  • مدیریت استراتژیک در ورزش
  • مدیریت اماکن ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی
  • اخلاق در ورزش
  • تغذیه ورزشی
  • رفتار حرکتی
  • علم تمرین
  • گردشگری ورزشی
  • تاریخ و فلسفه ورزشی
  • ورزش معلولین
  • ورزش همگانی
  • ورزش قهرمانی
  • تربیت بدنی در مدارس
  • ورزش دانشجویی
  • ارتباطات و رسانه در ورزش
  • مدیریت رویداد های ورزشی
  • رفتار سازمانی در ورزش

 • ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

  سردبیر

  دکتر کامران جوهری، دکتری تربیت بدنی، گرایش آسیب شناسی و عضوهیت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، بوکان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر بیستون عزیزی، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر اصغر نجفی، دکتری مدیریت ورزشی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد، ایران.

  دکتر کمال حسینی، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران.

  دکتر مژگان صالحی پور، هیئت علمی گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، رفتار و رشد حرکتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

  دکتر ایران احمد پور، دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی،دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران.

  دکتر طه رزم آرا، دکتری مدیریت ورزشی، رفتار سازمان در ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران.

  دکتر وفا کریمیان، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

  دکتر نوید مهتاب، دکتری مدیریت ورزشی، بازاریابی در ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران.

  دکتر سالار بردبار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بو علی همدان، همدان، ایران.

  دکتر حامد نظر ویسی، دکتری مدیریت ورزشی، مدیریت رسانه در ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران.

  دکتر رضا شیرزادی، دکتری مدیریت راهبردی ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

  دکتر محمد حسین شوهانی، دکتری مدیریت ورزشی، رفتار سازمانی در ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران.

   

 • ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

 • ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor