دوره ۳، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

انگیزه های مشارکت ورزشی نوجوانان شهرستان نور

 علی اکبر مشایخ، عباس مفیدی، حمیده گرجیان، علی حبیبی، برهان الدین قاری

۱-۱۱
خرید
۲

ارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی)

 اکرم بمانی طوفان، رضا اندام، مریم خارکن

۱۲-۲۵
خرید
۳

اثر دوهفته بی­تمرینی پس از یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید برحداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی­هوازی و برخی هورمون­های بزاقی مردان جوان فعال

 محبوبه خداپرست، علیرضا علمیه، هومن خان باباخانی

۲۶-۳۷
خرید
۴

تاثیر تمرینات پلایومتریک یک­طرفه، دوطرفه و ترکیبی بر عملکرد انفجاری، چابکی و سرعت دختران دبیرستانی بسکتبالیست

 علیرضا علمیه، سیده سلیمه صادق گلوندانی، المیرا فرهودی، هومن خان باباخانی

۳۸-۴۷
خرید
۵

اثر دو شیوه تمرين پلايومتريك- قدرتی بر ترکیب بدن، قدرت بالاتنه، توان پایین تنه، سرعت و تعادل ایستای والیبالیست های جوان

 علیرضا علمیه، هومن خان باباخانی، محسن کیاهی، مهدی بهروزی

۴۸-۵۷
خرید
۶

بررسی ارتباط بین قصد و انگیزه کارآفرینی با صلاحیت ایجاد کسب و کار در بین دانشجویان

 سید مرتضی عظیم زاده، زهرا امینی روشن، مرتضی مداح، طاهره عظیم زاده

۵۸-۶۹
خرید
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰