دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی رابطه چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران

علیرضا آراسته، فریده اشرف گنجویی، علی زارعی

۱-۸
خرید
۲

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان مجموعه فرهنگی-ورزشی شهر بانو منطقه نوزده شهر تهران

 راضیه علمایی

۹-۱۵
خرید
۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۵

بزودی

بزودی

۰-۰
۶

بزودی

بزودی

۰-۰
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰