راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم می توانند مقالات علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و مروری خود را به نشریات مرکز برای طی فرایند داوری و پذیرش ارسال کنند.

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که مقالات آنها حتما باید بر طبق Sample paper نشریه مربوطه فرمت و ویرایش شوند. شایان ذکر است که مقالات نویسندگان حداقل باید شامل بخش های زیر باشد:

عنوان مقاله

نام و مشخصات کامل نویسندگان به همراه آدرس ایمیل نویسنده مسئول (نویسندگان و پژوهشگران محترم لطفا توجه داشته باشند که امکان هیچ تغییری در مقاله، بعد از

پذیرش و چاپ آن وجود ندارد. لذا، در وارد کردن مشخصات صحیح، دقت لازم را به عمل آورند)

چکیده به همراه کلمات کلیدی

(عنوان مقاله، مشخصات نویسندگان و چکیده مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی در مقاله درج گردد)

مقدمه

ادبیات تحقیق

روش تحقیق

نتایج تحقیق

بحث و نتیجه گیری

منابع

علاوه بر این، نویسندگان محترم میتوانند Sample Paper نشریه را از این قسمت دانلود کنند و مقالات خود را دقیقا طبق آن فرمت کنند.