کنفرانس ها

از دبیران اجرایی و علمی کنفرانس ها و همایش ها که علاقه مند به چاپ مقالات خود در هر یک از این نشریات هستند، تقاضا می شود که اطلاعات کنفرانس و نیز تقاضای خود را طی یک نامه رسمی به آدرس ایمیل انتشارات ارسال کنند.