مطالعات هنر و فرهنگ

 • هنر و فرهنگ

  ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 2588-2708

 • هنر و فرهنگ

  ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 2588-2708

  سردبیر

  دکتر پژمان دادخواه، دکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر مسعود داوری نژاد، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران

  دکتر مهناز نوروزی، دکتری زبان و ادبیات روسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

  دکتر الهام پورمهابادیان، دکتری معماری و شهرسازی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

  دکتر مهدی میرهاشمی، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بجنورد، ایران.

  دکتر لیلا کریمی فرد، دکتری آمایش فضا و شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

  دکتر رحمت امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران، ایران.

  دکتر صادق صیدبیگی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

 • هنر و فرهنگ

  ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 2588-2708

 • هنر و فرهنگ

  ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 2588-2708

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor