دوره 3، شماره 2، تابستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

سیر تحول نقوش اسلیمی و مصالح کاربردی آن‌ها در طول تاریخ و تعامل آن با روح فضای معماری امروزی

سعید مبینی، بهنام جلالی جعفری

1-12 [purchase_link id=”6635″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

تحلیل و بررسی علل ماندگاری پوشاک بومی محلی ایران با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

وحیده زابلی‌زاده غضنفرآبادی، زهرا خداویردی‌پور

13-19 [purchase_link id=”6637″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

نگاه تاریخی به بررسی اشعار قبرنوشتهها در شهرستان پيرانشهر

صالح امین پور، مطلب اسمعیلی

20-36 [purchase_link id=”6640″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

سیر تحول نقاشی گل و مرغ ایرانی قبل دوره صفویه تا قاجاریه­

هانیه شیروانی، بیتا افخمی

37-55 [purchase_link id=”6642″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]