دوره 3، شماره 3، پاییز 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی عملکرد ادیپ در نمایشنامه ادیپ شهریار و شیرویه در اثر خسرو شیرین نظامی

عبدالصمد دشتی

1-11 [purchase_link id=”6645″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

 معماری همساز با اقلیم در ساختار پردیس‌های ایرانی با رویکرد پایداری

 حسن اصانلو، مهرگان ابشوری

12-29 [purchase_link id=”6647″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی سیر تاریخی و شناخت انواع صنعت گردشگری

علی صالحی قلعه سری، عارفه مبینی

30-51 [purchase_link id=”6650″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

مطالعه تطبیقی اعداد اسطوره‌ای ایران باستان و اقوام آسیایی

 بهاره السادات آقایی، بنفشه السادات آقایی

52-63 [purchase_link id=”6652″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

نشانه‌شناسی کارتون‌های کودکان فلسطین در پایگاه الکترونی «تون پول»

ستایش الزهرا ابراهیمی، مستانه محمدی

64-76 [purchase_link id=”6654″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]