دوره 4، شماره 1، بهار 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

شاخص‌های دسترسی به اطلاعات دیجیتال برای جامعه اطلاعاتي

زهیر حیاتی، مرجان شاهی سوندی

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

تأثیر سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل بر سلامت جسمی و روانی (مطالعه موردی: منطقه 14 تهران)

فاطمه مرحبا لشکاجانی، فاطمه عزیز آبادی فراهانی

11-24 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

راهبردهای فرهنگی موثر بر هویت بخشی محلات منطقه 5 شهر تهران

مریم چیبائی آقاگلی

25-39 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تحلیل و بررسی جایگاه رنگ ها در هنر اسلامی

سیده الناز میرحسینی

40-45 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی تأثیرگذاری قانون به عنوان یکی از عناصر بین النهرینی در تمدن هخامنشیان

اسماعیل فرج زاده

46-59 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بازتاب پارچه‌های ایرانی در آثار ادبی قرن 17 تا 19 اروپا

پروین بابائی، مهدی محمد­زاده

60-70 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تحلیل و واکاوی تأثیرگذاری شیوه­های حکومتی بین­النهرین در تمدن هخامنشیان

 اسماعیل فرج زاده

71-85 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]