دوره 5، شماره 2، تابستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تاثیر دادائیست‌ها بر نابودی اصالت اثر هنری در دوران بازتولید مکانیکی

مینو کیومرثی

1-11
2

جایگاه نقش خورشید در سفالینه‌های میبد

بهاره السادات آقایی، فاطمه پورامینی، بنفشه السادات آقایی

12-19
3

بازشناسی اصالت در آثار هنری مدرن با توجه به هاله تقدس والتر بنیامین

مینو کیومرثی

20-35
4

نقش مادر در نقاشی کودک

نسیم رمضانپور، وحید احمد ناطقی، محمدرضا شریف زاده

36-50
5

طراحی مهدکودک با رویکرد ارتقای حس مکان

فاطمه عزیزی

51-62
6

کاربرد ترمه در طراحی لباس اسپورت مردانه

محمد حسین ده بزرگی

63-77
7

هنر درمانی مدیران

مهسا حاجی میرصادقی

78-82
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0